Soome tööohutuskaardi koolitus

Työturvallisuuskortti

Koolituse eesmärk

Soome tööohutuskaardi (Työturvallisuuskortti) koolitusel on vaatluse all tööohutuse põhiaspektid ja ohutusnõuded töötamisel ühisel töökohal. Koolituse läbimisel väljastatakse roheline kaart, mis on nõutud töötamisel Soomes ja teistes Skandinaavia riikides ning see kehtib 5 aastat.

 

Sihtrühm: Soomes töötavad või sinna tööle siirduvad töötajad

Õppekava rühm: Töötervishoid- ja kaitse


Aktuaalkoolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolituse maht ja kestus

9:00-17:00 (8 akadeemilist tundi + kohvipausid, lõunapaus)

Koolituse teemad

 • Ühine töökoht
  Mõisted. Tööohutuse tagamisest tulenevad vastutus ja kohustused
 • Ühine ohutus
  Eesmärk- null õnnetusjuhtumit. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine ning nende majanduslikud mõjud. Tööohutuse korraldus ja riskijuhtimine.
 • Sissejuhatav tööohutusalane juhendamine
  Ühisel töökohal töötamise tutvustusprogrammi sisu. Töötaja kohanemine.
 • Ohutu tööpäev ühisel töökohal: olulisemad ohud ja nende vältimine
  Töökeskkonna ohutegurid ja olulisemad ohud ning meetmed nende vältimiseks
 • Koormustegurid
  Töökeskkonnas esinevate koormustegurite liigitamine ning nendest tulenevate riskide juhtimine
 • Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral
  Tegutsemine hädaolukorras, esmaabi, hädaabi kõne, päästeplaan. Tulekahju ja esmaste tulekustutusvahendite kasutamine. Tegutsemine gaasilekke ohu korral

Koolitus viiakse läbi selleks sobivas õppeklassis, mis on varustatud vajalike õppe- ja esitlusvahenditega. Koolitusel osalejatele väljastatakse õppematerjal ja kirjutusvahendid.

 

Koolituse läbimiseks on vaja osaletud iseseisvas- ja  grupitöös ning sooritada valikvastustega eksam-test. Koolitus loetakse sooritatuks, kui testi positiivsete vastuste osakaal on vähemalt 85%.

 

Koolituse läbinu  teab töökorraldust ja tööohutusalaseid nõudeid ühisel töökohal, teab enda ja tööandja õigusi, kohustusi ja vastutust, oskab töökeskkonnas käituda riskiteadlikult, tunneb ohutegureid ning teab kuidas minimeerida nendest tulenevaid riske, oskab tegutseda tööõnnetuse korral.

Lektor

Koolitust viib läbi Soome Tööturvalisuskeskuse poolt atesteeritud koolitaja Rein Pahk, kes on Soome tööohutuskaardi koolitusi vedanud üle 5 aasta ja kes omab praktilist kogemust tööohutusega seonduvates valdkondades.

Kursuse maksumus

110 EUR