Õppekorralduse ja õppetegevuse kvaliteedi tagamise alused

 1. Üldsätted

  1. Aktuaalkoolitus (edaspidi koolitusasutus) asutajaks on Unigo OÜ, registrikood 10071722.
  2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanutele suunatud tööohutusalast täiendõpet.
  3. Koolitusasutus juhindub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõtte õppekorralduse ja õppetegevuse kvaliteedi tagamise alustest.
 2. Kliendisuhtlus ja koolitustele vastuvõtmise kord
  1. Kliendisuhtlus toimub eesti, vene, inglise ja soome keeles.
  2. Koolitusasutuse kontaktandmed on kirjas kodulehel aktuaalkoolitus.ee.
  3. Koolitusasutusega saab ühendust telefoni, e-posti ja kodulehe kontaktivormi kaudu.
  4. Kirjalikele pöördumistele vastatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.
  5. Koolitustele on võimalik registreeruda vastavalt kodulehel avaldatud kursuste ajakavale telefoni, e-posti või veebipõhise registreerimisvormi kaudu.
  6. Koolitusele registreerunule edastatakse kirjalikult või telefoni teel täpsustav info valitud koolituse toimumise aja, koha ning päevakava kohta.
  7. Õppegrupi mittetäitumisel on koolitusasutusel õigus koolitus ära jätta või see edasi lükata. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval päeval. Koolituse ära jäämisel tagastatakse õppetasu täies ulatuses või jäetakse soovi korral ettemakseks järgmise koolituse eest.
 3. Õppetasu maksmise ja tagastamise kord
  1. Õppetasu suurus on ära toodud koolitusasutuse kodulehel vastava koolituse rubriigis ja seda on kohustatud tasuma kõik koolitustel osalejad.
  2. Õppetasu saab tasuda arve alusel pangaülekandega või sularahas enne koolituse algust.
  3. Pangaülekandega tasumisel on maksetähtaeg hiljemalt koolitusele eelnev tööpäev. Erandiks on tasumised koostöölepingu või garantiikirja alusel.
  4. Õppetasu ei tagastada, kui koolitusele jäetakse tulemata koolitusasutust sellest ette teavitamata vähemalt 48 tundi.
  5. Õppetasu tagastatakse, kui koolitusel mitteosalemisest teavitatakse koolitusasutust ette vähemalt 48 tundi. Soovi korral on võimalik makstud õppetasu üle kanda mõnele järgmisele koolitusele.
  6. Õppetasu tagastatakse täies ulatuses, kui koolitus jääb ära õppegrupi mittetäitumisel või muul koolitusasutusest tingitud põhjusel.
  7. Koolituse katkestamise korral õppetasu tagastamisele ei kuulu.
  8. Õppetasust vabastamise tingimused puuduvad. 
 4. Õppekavade kvaliteedi tagamise kord
  1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, üldisest koolitusvajadusest ning koostööpartneri Soome Tööturvalisuskeskuse poolt välja töötatud koolitusprogrammidest ja nõuetest.
  2. Koolituste õppekavad on nähtavad vastava koolituse rubriigis koolitusasutuse kodulehel.
  3. Koolituse õppekavas on välja toodud:
   • õppekava nimetus
   • õppekava rühm
   • õppe sisu
   • õpiväljundid
   • õppekeskkonna kirjeldus
   • sihtrühm
   • õppe kogumaht akadeemilistes tundides
   • õppemeetod
   • õppematerjalid
   • nõuded koolituse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid
   • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  4. Õppekavasid vaadatakse üle regulaarselt ja vajadusel viiakse need vastavausse seadusandluse muudatustega, üldise koolitusvajadusega ning koostööpartnerite vajaduste ja õppeprogrammidega.
 5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  1. Koolitusasutuse koolitajad omavad koolituste läbiviimiseks vajalikku haridust ning kvalifikatsiooni.
  2. Koolitusasutuse koolitajad omavad vastavat tööalast kogemust.
  3. Koolitusasutuse koolitajad, kes viivad läbi Soome Tööturvalisuskeskuse poolseid koolitusi, on läbinud vastava kvalifikatsiooni saamiseks väljaõppe ning saanud koolitusloa, mis annab neile õiguse läbi viia koolitusi ning vastu võtta eksameid Soome Tööturvalisuskeskuse poolt välja töötatud õppeprogrammide alusel.
  4. Koolitajate taseme ja tulemuslikkuse hindamiseks läbivad koolitajad perioodiliselt atesteerimised ning arvesse võetakse koolitustel osalejate tagasisidet.
 6. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  1. Õppetöö viiakse läbi selleks kohandatud, tervisekaitse nõuetele vastavates õppeklassides.
  2. Õppeklassid on varustatud koolituse läbiviimiseks vajalike kaasaegsete koolitusvahenditega.
  3. Kõikidele koolitustel osalejatele on tagatud paberkandjal õppematerjalid, kirjutusvahendid, märkmepaberid.
  4. Õppetöö toimub kuni 15 inimese suurustes õpperühmades.
  5. Kohvi- ja lõunapausid toimuvad vastavalt koolituse spetsiifikale.
  6. Õppetöö läbiviimisel arvestatakse erivajadustega inimestega.
  7. Koolitustel osalejate andmete töötlemisel ja säilitamisel järgitakse andmekaitse nõudeid.
 7. Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
  1. Iga koolituse lõpus täidavad osalejad tagasiside ankeedi, kus annavad hinnangu kursuse sisule, korraldusele ja koolitajale ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
  2. Tagasiside koolitusele on soovi korral anonüümne.
  3. Tagasisidet koolituse kohta on võimalik edastada ka elektroonselt e-posti või koolitusasutuse kodulehel oleva kontaktivormi kaudu ning telefoni teel.
  4. Saadud tagasiside põhjal tehakse analüüs ja kokkuvõte ning vastavalt tulemustele võetakse kasutusele meetmed koolituse kvaliteedi parandamiseks.
  5. Iga koolituse lõpus hinnatakse osalejate õppe tulemuslikkust eksam-testiga.